Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego, które obejmują doradztwo prawne, reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej, jak również w postepowaniach przed sądami administracyjnymi. Zakres spraw objętych prawem administracyjnych jest najbardziej rozbudowany, dlatego w celu ustalenia czy Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sprawy, która Państwa dotyczy, prosimy o kontakt.

W ramach świadczonych usług są w szczególności:

  • reprezentowanie Klientów przed urzędami, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi,
  • ogólne doradztwo w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
  • sporządzania wniosków lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej,
  • sporządzanie skarg do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia, uchwały organów samorządu terytorialnego,
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • pomocy w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji,
  • pomoc w sporządzaniu ponagleń w sytuacji niezałatwienia sprawy w terminie (bezczynność) oraz jeżeli postępowanie prowadzone jest dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)