Jeżeli Twój małżonek nie łoży na utrzymanie rodziny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje możliwość dochodzenia roszczenia zaspokojenia potrzeb rodziny. Podstawową przesłanką wystąpienia z takim roszczeniem, jest istnienie małżeństwa, albowiem to właśnie z niego wynika powyższy obowiązek. Niniejsze roszczenie może być skierowane w formie powództwa o zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli małżeństwo trwa albo równolegle, tj. jeżeli toczy się postępowanie w sprawie o rozwód i chcesz uzyskać zabezpieczenie zaspokajania potrzeb rodziny.