Kancelaria świadczy profesjonalne usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Zasadnicze cechy, które wyróżniają prawo cywilne i oparte na nim stosunki cywilnoprawne to autonomiczność podmiotów, jak również brak bezpośredniego przymusu ze strony organów państwa. Są to typowe cechy wszystkich stosunków cywilnoprawnych. W zakresie czynności podejmowanych w sprawach cywilnych,

Kancelaria świadczy usługi między innymi w zakresie:

 • udzielania porad prawnych,
 • reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami polubownymi oraz urzędami,
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,
 • sporządzania i weryfikacji pism, umów cywilnoprawnych, jednostronnych oświadczeń woli,
 • opiniowania projektów umów oraz porozumień,
 • negocjacji i mediacji.

Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w sprawach cywilnych:

 • z zakresu prawa nieruchomości, tj. zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, ustalenie, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, naruszenie posiadania, eksmisja, prawo pierwokupu,
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • o bezumowne korzystanie z lokalu,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o zapłatę,
 • o upadłość konsumencką.