Z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem, może wystąpić każdy z rodziców, bez względu na to, czy pozostawał z drugim rodzicem w związku małżeńskim. Kontakty są regulowane niezależnie od władzy rodzicielskiej, albowiem rodzic oraz dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Uregulowanie kontaktów może nastąpić w formie porozumienia rodzicielskiego, postanowieniem sądu, wyrokiem sądu, jeżeli wniosek jest rozpatrywany w ramach sprawy o rozwód lub separację, ugody sądowej czy też ugody zawartej przed mediatorem.