Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W trosce o Pani/Pana dane osobowe, przygotowaliśmy dokument, który określa zasady przetwarzania danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies. Chcemy zapewnić, że dbamy o dane osobowe, które Pani/Pan nam przekazuje, by jednocześnie zapewnić komfort w trakcie korzystania z naszych usług.

Pragniemy podkreślić, iż nasza strona internetowa będzie się rozwijać, a co za tym idzie – Polityka Prywatności też będzie ulegać zmianom. Zatem zachęcamy, by śledzić zachodzące zmiany i odwiedzać zakładkę z Polityką Prywatności regularnie. Wszelkie zmiany będą publikowane oraz będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.

Tożsamość administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Świderska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Świderska Kancelaria Radcy Prawnego wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Klonowa 42b, lok. 21, 25-553 Kielce, NIP: 6572542679, REGON: 388606868 (dalej: „Katarzyna Świderska Kancelaria Radcy Prawnego”)

Jak można się z nami skontaktować?

Z Administratorem można się skontaktować:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce
 • drogą korespondencji e-mali: kancelaria@radcaprawnyswiderska.pl
 • telefonicznie – pod numerem: 503 099 033

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Katarzyna Świderska Kancelaria Radcy Prawnego?

 • w celu zawarcia umowy z Katarzyna Świderska Kancelaria Radcy Prawnego w związku z zainteresowaniem naszymi usługami (art.  6 ust. 1 lit. b, RODO),
 • kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania wzajemnego kontaktu. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne, aby nawiązać kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO),
 • wykorzystywanie plików cookies na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO)
 • zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook – uprawnienie administratora realizowane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO)
 • w celu przetwarzania danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO)
 • w celu świadczenia usług na rzecz Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO)
 • w celu marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa wynikające z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, RODO przyznaje określone potencjalne uprawnienia, związane z przetwarzaniem danych osobowych, tj.:

 • prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kancelaria@radcaprawnyswiderska.pl lub w formie pisemnej na adres pocztowy: ul. Ogrodowa 13/4, 25-024 Kielce.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi nawiązanie z Panią/Panem współpracy, podpisania umowy lub skontaktowania się w Pani/Pana sprawie.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane będą przetwarzane odpowiednio do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Katarzyna Świderska Kancelaria Radcy Prawnego, jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniane będą wyłącznie określonym podmiotom, którym musimy udostępnić informacje na podstawie przepisów prawa, jak również naszym podwykonawcom z którymi współpracujemy, którzy świadczą dla nas typowe usługi takie, jak usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, windykacyjne lub księgowo-rachunkowe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pliki cookies

 1. Strona www.radcaprawnyswiderska.pl używa plików cookies.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane za Pani/Pana zgodą, która zostaje wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 3. Pliki cookies, to krótkie pliki tekstowo-numeryczne, zapisywane przez system teleinformatyczny w Pani/Pana systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 4. Użytkownik może dokonać zmian ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki lub też ich usunięcia.
 5. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).
 6. Celem korzystania z plików cookies jest zidentyfikowania sesji przeglądarki, rozpoznanie użytkownika, dostosowanie treści do preferencji użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych, jak również poprawna konfiguracja funkcji serwisu internetowego oraz wymiana informacji z serwerami zewnętrznymi w celu wzbogacenia treści stron internetowych.
 7. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies, jak również usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może także blokować automatyczną obsługę plików cookies lub też całkowicie usunąć dotychczasowe pliki cookies. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji ani ustalania tożsamości użytkowników.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień publikacji konkretnego materiału.
 2. Publikowane treści (w formie tekstowej lub audiowizualnej) nie stanowią porady prawnej.